V kostele pracovala do poloviny dubna letošního roku pouze firma S:Lukas Brno na výmalbě a jinde v ateliérech se restaurovaly prvky mobiliáře (Mariánské sousoší s celou výzdobou, hlavní oltář, obrazy apod.) a varhanního stroje. Od 15.4.2010 se však již přistoupilo k pracím na varhanní skříni a dřevěném zábradlí empor uvnitř kostela a s instalováním drobných prvků zrestaurované výzdoby před rozebráním nejvyšších poloh lešení, což přineslo i první avizované komplikace, které se s dávkou tolerance všech podařilo zvládnout. K blížící se první chlumecké pouti uvádíme přehled toho, co její návštěvníci mohou v kostele spatřit a očekávat:
- Kompletní výmalba nad mariánskou kaplí, větší části presbytáře, klenby celého kostela včetně říms po celém obvodu kostela, odstranění cca poloviny lešení z prostoru.
- Osazení zrestaurovaných soch Zvěstování Panny Marie nad mariánskou kaplí.
- Zrestaurovaní varhanní skříně v takovém rozsahu, aby bylo možné v 07/2010 zahájit zpětnou montáž varhanního stroje do kostela.
Od nástupů více dodavatelů do kostela začala náročná práce koordinace jednotlivých prací, které musí probíhat tak, aby práce jedněch neničila práci těch druhých. Vyžaduje to velký cit jednak vlastních restaurátorů různých profesí, tak i stálou sledovanost postupů a operativních zásahů do celé realizace projektu. Čeká nás ještě velký a obtížnější kus práce. Bůh nám pomáhej.