Obnovený interiér barokního chrámu P. Marie Pomocné na Chlumku v Luži mohou obdivovat poutníci od soboty 11. 12. 2010. Na slavnostním zahájení v červnu 2009 požehnal královéhradecký biskup Dominik Duka zdárné realizaci projektu „Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“. Spolu s přítomnými hosty prosil o Boží pomoc a ochranu P. Marie pro všechny, kdo se zapojí do náročných oprav.

Protože tyto práce proběhly bez problémů, plynule a navíc v předstihu mohl opět Mons. Dominik Duka, nyní však jako arcibiskup pražský, primas český sloužit v obnoveném chrámě první slavnostní mši svatou. Požehnal nově zrestaurované varhany, shlédl spolu s poutníky a hosty novou výmalbu kostela, obdivoval restaurátorské práce na mobiliáři - zejména Mariánskou kapli s hlavním oltářem - kde je uchováván milostný obraz Panny Marie Pomocné, tzv. Pasovské.

Místní farář Josef Hubálek poděkoval přítomnému norskému velvyslanci Jeansi Eikaasi, zástupcům Pardubického kraje, hejtmanu Radko Martínkovi a jeho náměstkovi Romanu Línkovi, zástupci města Luže panu starostovi Radku Zemanovi za vzorné partnerství a finanční spoluúčast na realizaci projektu. Stejně tak poděkoval všem poutníkům a sponzorům tohoto chrámu za darované finanční prostředky a modlitby.Dále uvedl, že „v rekonstrukci chrámu plánuje farnost pokračovat s cílem obnovit v kostele všechny dřevěné prvky, na které se nyní nedostalo. V havarijním stavu zatím zůstávají boční oltáře, zásah restaurátora si žádá i několik obrazů. Opravu vyžadují také vtupní portály a fasáda.

Avšak smyslem všech těchto prací je nejenom předat dalším generacím barokní perlu v původní kráse, ale dosáhnout, aby se chrám stal srdcem Pardubického kraje“. Aby se tak stalo a opravdu byl chrám pro všechny dostupný (nyní pouze pro zdravé po 63 schodech), začne se v příštím roce se stavbou výtahu. K naplnění této myšlenky se připojil hejtman
Pardubického kraje Radko Martínek. Poukázal na odkaz chrámu. Uvedl, že je symbolem víry a solidarity chudých s bohatými, mladých se starými, nemocných se zdravými. Navázal tak na historii poutního místa spojeného s jeho zakladatelkou a mecenáškou hraběnkou Marií Maxmiliánou Hieserlovou. „Využil jsem této příležitosti, abych vás seznámil s dalším projektem, který je projevem další solidarity. Jeho cílem je umožnit přístup do chrámu lidem s omezenou pohyblivostí a také nahlížení do lodi kostela bez přítomnosti průvodce s pomocí audiovizuálního zařízení“ řekl pardubický hejtman. Před předáním dekretu na osm milionů korun z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod shrnul přínos nového projektu „Bezbariérové zpřístupnění poutního chrámu P. Marie na Chlumku v Luži“. Je před námi ještě mnoho práce, ale věříme, že s Boží pomocí bude tento obnovený chrám svou krásou uchvacovat i další generace. Kéž jeho duch naplní srdce všech, kdo sem zavítají.

Anna Zárubová