Po zahájení stavby proběhla demontáž varhanního stroje, který je nyní kompletně odvezený do ateliéru a v současné době je proveden podrobný restaurátorský průzkum, který byl nezbytný pro stanovení konečné koncepce restaurování. Tato koncepce se prováděla podle dochovaných dílů, ze kterých byly patrné časové úrovně zásahů do varhan. Závěrem koncepce bylo pak její schválení odborníky Národního památkového ústavu a vypracování projektové dokumentace pro výrobu rekonstruovaných částí. Jak je totiž z průzkumů patrné, tak nynější varhany byly, i když hrály, značně nešetrně poupraveny oproti původnímu stroji z r.1714. 
Další oblastí prováděných prací je mobiliář, který se také vesměs stěhoval z kostela do ateliéru. Rovněž u těchto prací bylo nezbytné zdokumentovat stávající stav, provést podrobný restaurátorský průzkum, vyhodnotit mikrovzorky pro rozlišení technických mezivrstev apod. Práce na mobiliáři pokračují v současné době čištěním od nečistot, sejmutím druhotných zásahů a ošetřováním dřeva.
Třetí oblastí prováděných prací je výmalba spojená s lešením. V současné době je tohoto lešení více než dost, protože je až v klenbě stropu. Provedeno je čištění a odkrytí původní výmalby a štukatérské práce na restaurování plastické výzdoby ploch klenby lodi, kruchty a presbytáře. V současné době je dokončena výmalba celého stropu kostela a je odstraněno lešení z celé klenby. Práce na varhanním stroji a na mobiliáři, vzhledem k tomu, že jsou odvezené do ateliéru, nepodléhají počasí a nastupujícímu zimnímu období, práce na výmalbě budou však značně závislé na tuhosti a délce zimy.
Kromě těchto prací musí být na stavbě ze zákona povinný stavební dozor a koordinátor BOZP. Stavební dozor má kromě kontroly prací na starosti organizování kontrolních dnů, které se konají měsíčně jak na Chlumku, tedy v místě stavby, tak v několika ateliérech v Praze. Účelem těchto kontrolních dnů, kterých jenom za druhé pololetí 2009 bude 20, je hlavně odborný dohled pracovníků NPÚ Pardubice a ústředí Praha nad restaurováním jednotlivých prvků ať už jde o barevnost, způsob provedení, konzervace či v hledání vhodných řešení ve vytváření některých replik - viz varhany. Vedle toho se provádí koordinace prací jednotlivých dodavatelů, kteří v celé realizaci vystupují zcela samostatně a úlohu hlavního dodavatele zaštiťuje Farnost Luže. Znamená to kloubení nástupů jednotlivých činností mezi sebou, ale též kontroly rozsahů prací určených k  fakturacím. Počet účastníků takového kontrolního dne bývá okolo 8-12 osob, a protože se scházejí pravidelně na faře, doznala i farní kancelář určitých změn a obnovy.

Kromě vlastní realizace je důležité také všechno správně zaplatit a proúčtovat, proto má farnost zajištěnou paní účetní, která se o vše stará. A jak podnikatelé sami nejlépe vědí, se splatností bývají největší patálie. A pak už zbývá jen správně nárokovat požadavky na proplacení na poskytovatele dotace. Lehce se to řekne, více už je okolo toho papírů a platí, že když jsme jednou v žádosti o grant něco napsali, tak to nyní musíme dodržet. Jsou to mimo jiné i tzv. indikátory akce. Kromě technických a měřitelných indikátorů, jako že se zrestaurují určité m2 ploch, kusy obrazů, konsekračních křížů, pilastrů apod., jsme v žádosti uvedli i tzv. „přímé a očekávané účinky“. To víte, když nám FM dává peníze, chce na oplátku i něco vědět a vidět nějaké zlepšení. V této sekci je pak uvedeno, že očekáváme vyšší počty návštěvníků, že budeme pořádat koncerty, když už opravíme varhany a také, že dojde ke zvýšení počtu církevních obřadů, čímž jsou myšleny hlavně poutě a svatby. Vážení a milí čtenáři a zde je prostor i pro vás. I v této oblasti je třeba pracovat s předstihem a tak, máte-li někdo zájem se ženit či vdávat, počkejte cca rok a kousek a zapište se do pořadníku na farním úřadě.
Závěrem bych si dovolil jen uvést, že tohoto projektu i dalších oprav, které se budou plánovat, se může a bylo by fajn, kdyby se trochu účastnil každý podle svých možností, někdo modlitbou, někdo radou a nápadem, někdo každodenní prací nebo finančním příspěvkem. 
S přáním hezkého dne váš otec Josef a Petr Tesař ml.

Více informací zde