Projekt:

„Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000324

 
Na začátku roku 2016 jsme se věnovali společně s firmou Dabona z Rychnova přípravě žádosti o dotaci, kterou jsme v 03/2016 podali do 13. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) na akci: Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži.

Farnosti dne 20.12.2016 přišla od poskytovatele dotace zpráva, že žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí dotace. Právní akt byl podepsán 21.12.2016. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních a restaurátorských prací. Smlouva s dodavatelem byla podepsána 27.2.2017. Staveniště bylo předáno 2.3.2017, od té doby probíhají stavební a restaurátorské práce. Projejekt zahrnuje práce týkají se zbývající části fasády Chlumku, ohradní zdi, chodníku a zeleně v areálu. Dokončení stavebních a restaurátorských prací se předpokládá do 30.11.2017.
 
Hlavním cílem projektu je obnova fasády chrámu, obnova zahrady vč. chodníků a laviček, rekonstrukce ohradní zdi okolo kostela, doplnění prvků zabezpečení - brána, evidence návštěvnosti - čidla.

Dalšími nehmotnými cíli projektu je zvýšení návštěvnosti národní kulturní památky uvedené v Indikativním seznamu národních kulturních památek a tím i podpora cestovního ruchu v Pardubickém kraji.

 
Projekt

"REKONSTRUKCE AREÁLU A FASÁDY POUTNÍHO CHRÁMU PANNY MARIE NA CHLUMKU V LUŽI" je spolufinancován Evropskou unií.


alt