Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži.
Římskokatolická farnost Luže realizovala opravy díky dotaci z fin. mechanizmu EHP/Norska a partnerům Pardubický kraj, Město Luže, Biskupství královéhradecké.

Práce na akci „Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“ začala po ukončené veřejné soutěži v únoru předchozího roku Agenturou Jan Zrzavý z Prahy. Postupně se demontovaly všechny postranní oltáře, vysunuly se ze zdi všechny zpovědnice, odstrojila se spodní část kazatelny od zdobeného dekoru a rozebraly se všechny bloky lavic. Všechny takto zdemontované prvky se odvezly do 11  ateliérů k restaurátorům  od Kladna po Telč. Další subdodavatelé a restaurátoři  dále pracovali přímo v kostele. Přerušili jsme zde do června veškeré bohoslužby, neboť bylo nutné udělat  zde i omítky ve všech čtyřech schodišťových prostorech a rozebrat i nábytek v obou sakristiích vč. souboru 5ti obrazů. Když byl prostor chrámu takto vyklizen provedlo se vyspárování dlažby v celé ploše kostela a restaurování všech čtyř dřevěných schodišť. Práce probíhaly podle harmonogramu , od dubna až do října byl již umožněn opět 6 dní v týdnu přístup turistům do zádveří k nahlédnutí do interiéru chrámu.  Do první pouti zvané třešňová, která se koná začátkem července, již byly zpět nainstalované všechny bloky zrekonstruovaných lavic.

Vzhledem k tomu, že veřejnou soutěží se snížily rozpočtované náklady na Dokončení  prací v interiéru kostela tak, že se po předchozím projednání a schválení MF, zařadila do akce ještě oprava nejhorší části fasády a tím byla fasáda v průčelí chrámu včetně obou věží (na opravu celé fasády by uspořené prostředky nestačily). A tak se od května minulého roku pracovalo jak na interiéru, tak na exteriéru kostela. Opravu fasády prováděla firma Staver Luže. V exteriéru se na opravě podíleli také restaurátoři restaurováním 2 kamenných soch, vstupního portálu a jezuitského znaku v průčelí. Fasáda byla zdárně dokončena v říjnu 2015, ostatní práce v listopadu (odvodnění a sokl) . Pro doplnění rozsahu prací v interiéru není možné opomenout restaurování obložení mariánské kaple, restaurování obrazů Sv. Ayi a Tadeáše, sousoší kalvárie, náhrobní desky zakladatelky chrámu a všech dveří jak v interiéru tak i těch venkovních tj. vstupních. Vedle toho se restaurátorsky opravili hlavní schodiště k varhanám, točitá schodiště ze sakristií na empory, vitrážní okna v presbytáři, v zádveří kostela se celkově vyměnila dlažba atd. Jednotlivé prvky se začaly zrestaurované postupně vracet zpět do kostela v souladu s harmonogramem prací a jejich výsledek jste buď již viděli a nebo si je můžete přijít prohlédnout.

interier1

Práce na tomto projektu byla velice náročná hlavně z hlediska krátkého času. Práci restaurátorů kontrolovali velice pečlivě zástupci NPU Pardubice a zástupci našeho Technického dozoru. Stavební části projektu probíhaly pod dohledem TDI z firmy Dušánek-Beran z Chrudimi.

Rozpočtové náklady činily cca 18,7 mil.Kč. Konečná cena prací na interiéru byla cca 12,5 mil.Kč a u fasády cca 3,8  mil.Kč. Zbylé náklady doplňují doprovodné aktivity projektu jako je např. Techn. dozor investora, Koordinátor bezpeč. práce, dotační management , publicita a  nákup židlí s lavicemi apod..

Na financování celého projektu se vedle hlavního donátora EHP a Norských fondů podíleli též naši partneři. Je to  Kraj Pardubice, Město Luže a Biskupství královéhradecké spolu s farností Kutná Hora-Sedlec, kteří  nám jako žadateli dotace přispěli k pokrytí předepsané spoluúčasti každý 1 milionem Kč. Zbývající část cca 740 tis.Kč připadá na naši farnost.

Dokončením prací na interiéru kostela se podařilo zabránit šíření červotoče, který se tu v hojné míře objevil a obnovila se krása barokní výzdoby. A tak vedle připravovaného titulu Národní kulturní památka, kam podle indikativního seznamu chrám Panny Marie na Chlumku je již zařazen mu právem patří neoficiální označení, že je  perlou Východních Čech.

exterier1

 

leeaPodpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.